Słowo „Sozo” w języku greckim, z którego pochodzi oznacza: zbawić, uzdrowić, uwolnić.
W chrześcijańskiej posłudze drugiemu człowiekowi Sozo to zestaw narzędzi używanych podczas usługi, prorocze wejrzenie i praca Ducha Świętego. Proces Sozo to wybaczanie zranień z przeszłości, wyrzeczenie się kłamstw i niebiblijnych przekonań oraz przyjęcie Bożej miłości, wolności, radości. Kiedy mówimy o wybaczeniu musimy pamiętać, że jest to wyjątkowe Boże narzędzie, które likwiduje bariery zgorzknienia, strachu, poczucia winy, wstydu, gniewu. Wybaczenie zamyka drzwi szatanowi i czyni wolnym od zranień. Otwiera drzwi do błogosławieństwa w naszym życiu. To początek właściwego myślenia o nas samych tzn. przyjęcie Bożego sposobu myślenia o nas samych.

Cel Sozo:

Celem duchowej posługi Sozo jest praktyczna pomoc drugiej osobie. Wyraża się to w praktyczny sposób poprzez: wykrycie i uzdrowienie zranień, wykorzenienie niezgodnych z Bożym Słowem przekonań, odcięcie się od kłamstw, które kierują naszym życiem, decyzjami, czy też zachowaniami, uwolnienie z opresji duchowej, doprowadzenie wierzącego do pojednania z Bogiem i nawiązanie z Nim bliskiej relacji, doświadczenie Bożej obecności, miłości, zainteresowania i akceptacji.

Efekty Sozo:

Podstawowym efektem usługi Sozo to doświadczenie Bożego pokoju i miłości. Obie te rzeczy wynikają z faktu przyjęcia wybaczenia i pojednania. Otwiera to drzwi do nawiązania pełnej, bliskiej relacji z Bogiem. Człowiek ma też pełną świadomość Bożej miłości, akceptacji i tego, że Bóg przez Jezusa jest nim osobiście zainteresowany. Ułatwia to wejście na drogę powołania i realizacji Bożego planu w życiu danej jednostki.

Jak działa służba Sozo? Służba Sozo jest zawsze zakotwiczona w danym lokalnym zborze / kościele i funkcjonuje pod autorytetem przywódców danej społeczności. Wszyscy chętni służbą muszą przejść szkolenie I stopnia (podstawowe). Po zakończeniu szkolenia osoby z danego zboru tworzą zespół, który przechodzi roczną praktykę w swoim kościele pod pełnym nadzorem pastora i liderów danego zboru. Po zakończeniu praktyki i szkolenia zespół może usługiwać „na zewnątrz”.

Każda osoba, która chce być zaangażowana w służbę Sozo musi spełniać kilka kluczowych warunków:
+ musi być członkiem danego zboru / kościoła i trwać w relacji z Jezusem
+ prowadzi stabilne, uregulowane życie osobiste
+ posiada bardzo dobrą znajomość Bożego Słowa
+ została zaakceptowana przez swojego pastora do tej służby
+ poddaje się usłudze Sozo

Sozo na świecie:

Służba Sozo powstała w 1997 roku w kościele Bethel Church w Kalifornii. W swym początkowym stadium korzystała z doświadczenia modlitwy o uzdrowienie stosowanej w Argentynie. Według przeprowadzonych w USA badań istnieje ścisły związek miedzy faktem odebrania usługi SOZO w pierwszych miesiącach po przyjęciu zbawienia a trwałym pozostawaniem wiernego w kościele. W amerykańskich kościołach tylko 6% osób, które przyjęło zbawienie jest nadal w kościele po 6 miesiącach od tego wydarzenia. W Argentynie, gdzie ludzie przechodzą usługę SOZO zaraz po przyjęciu zbawienia wskaźnik ten wynosi 85%. Te widoczne efekty Sozo spowodowały jej dynamiczny rozwój. W chwili obecnej przedstawicielstwa służby znajdują się na całym świecie.

Służba Sozo w Polsce:

Początki służby sięgają 2012 roku, kiedy to Zbór Spichlerz w Warszawie, należący do Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej gościł zespół nauczający Sozo ze Stanów Zjednoczonych. Zaowocowało to powstaniem zespołu, który przez rok nabywał doświadczenia i sprawności w posługiwaniu się narzędziami Sozo. Obecnie służba Sozo ze Zboru KCHWE Spichlerz usługuje wiernym zarówno z naszego zboru, jak i też innych społeczności kościelnych z całej Polski. Ponieważ widzimy dobre owoce tej służby pragniemy pomóc innym poznać metodę Sozo, tak by inni mogli doświadczyć jej mocy i płynących z niej korzyści dla członków lokalnych zborów.